Podrobný průvodce Železnými horami
Třemošnice a okolí


 - Třemošnice  - Zřícenina hradu Lichnice  - NPR Lichnice - Kaňkovy hory  - Javorka  - 
 - PP Na obůrce  - Běstvina  - Pařížov a Pařížovská přehrada  - 
 - Ronov nad Doubravou  - Krkaňka  - Žlebské Chvalovice  - Pod Velkou skalou  - 
 - Mladotice a Kněžice  - Skála  - Lipovec a Licoměřice  - Žleby  - 
 - Zobrazit fotogalerii této oblasti  - 


Třemošnice


Vhodným místem pro poznávání střední části Železných hor je město Třemošnice. Podle dochovaných zpráv obec vznikla na místě bývalé osady Vejborno okolo roku 1600. Najdeme zde nedokončený barokní zámek v dnešní podobě z 18. století, kdy panství udržoval hrabě Millessimo. Zámecká kaple sv. Anny byla postavena podle plánů J. Santiniho a obnovena byla roku 1929. Náměstí je nově postavené z roku 1999.
Velký vliv na dynamický rozvoj Třemošnice mělo zejména založení železné huti v Hedvičině údolí roku 1816. Strojírenský podnik Kovolis Hedvikov, který se z těchto hutí vyvinul, se dnes úspěšně rozvíjí a jeho kvalitní výrobky obstojí i na západoevropském trhu. Každého jistě zaujme výrazná technická památka - zachovalá stará vápenka v Závratci, kam se vápenec dopravoval lanovkou z okolí Prachovic. V letech 1960-67 byl vystavěn velký strojírenský podnik DAKO, čímž se stal nutností další rozvoj Třemošnice po stránce počtu bytů a dostačující infrastruktury.
Dnešní Třemošnice má přes 3 tisíce obyvatel a pro turisty představuje širokou škálu možností. Najdeme zde autobusové a vlakové nádraží, moderní sportovní areál se 2 travnatými fotbalovými hřišti, atletickou drahou, 6 antukovými tenisovými kurty, hřišti pro házenou, volejbal a badminton, 2 sportovními halami, saunou, fitcentrem a posilovnou, na koupališti plavecký bazén s filtrací vody, půjčovnu sportovních potřeb včetně kol, ubytovací kapacity atd.
Třemošnice je velmi vhodné výchozí místo pro výstup na Lichnici, pro túry do národní přírodní rezervace Lichnice - Kaňkovy hory, jejíž turisticky nejatraktivnější součástí je zejména Lovětínská a Hedvikovská rokle, i do přírodního parku Doubrava. V místní části Kubíkovy Duby se jezdí závody v motokrosu, v katastru obce leží také přírodní památka Na obůrce.Zřícenina hradu Lichnice


Hrad stál na vrchu Světlice nad Lovětínskou roklí v nadmořské výšce 510 m. Byl založen ve 2. polovině 13. století z iniciativy Smila ze Žitavy (později z Lichtenburka) na trojúhelníkovém půdorysu. Na rozhraní 15. a 16. století byl hrad pozdně goticky rozšířen. Pak vyhořel, ve třicetileté válce byl dobyt Švédy a v 17. století byl na císařský rozkaz pobořen. Zachován je zbytek válcové věže, sklepy, části zdí, příkop a val. Před zříceninou jsou zbytky husitského opevnění - náspy obléhacího systému z 15. století, kdy Lichnici obléhali Sirotci. Objekt si lze prohlédnout individuálně nebo s průvodcem. Na nádvoří se každoročně koná "zimní táboření", ukázky historických bojů apod. Hradní prostory nabízejí také pěkný výhled na Čáslavsko, Podoubraví, Vysočinu i na okolní kopce Železných hor.
V obci Podhradí přímo pod zříceninou hradu stojí za pozornost památný Žižkův dub vysazený údajně při stavbě hradu Lichnice ve 13. století s obvodem kmene 890 cm.
Prostřednictvím tabulky strom říká:
"Přes 600 let tu stojím u staré hradní cesty. Viděl jsem hrad tento stavět - jeho slávu - obléhání - zánik. Kéž bych se dočkal jen šťastných dnů příštích věků."
Národní přírodní rezervace Lichnice - Kaňkovy hory


Rezervace leží v blízkosti města Třemošnice na ploše 338 ha v nadmořské výšce 328 - 559 metrů. Jedná se o jednu z nejkrásnějších a nejcennějších oblastí Železných hor po stránce krajinářské, geologické, botanické i zoologické. Vyskytují se zde rozsáhlé původní bukové porosty, zbytkové reliktní bory na skalkách a olšiny podél vodních toků. Smrkové monokultury sem zasahují jen malou částí. Zajímavostí jsou dvě velké rokle - Hedvikovská a Lovětínská s převýšením okolo 200 metrů. Potoky, které jimi protékají vytvářejí zejména v zimě při mrazu nádhernou podívanou, v létě potom vyniká jejich dravý tok. Časté jsou mlhavé proudy stoupající Lovětínskou roklí, které pomáhají tomuto útvaru navodit horský ráz. Na svazích roklí jsou vidět četné povrchové útvary vzniklé erozí, mrazovým zvětráváním a svahovými pohyby. Jsou to mrazové sruby, skalní stěny a suťová pole.
Celá oblast se vyznačuje také pestrostí druhového společenstva organismů. Ze vzácnějších živočichů zde můžete spatřit otakárka fenyklového, mloka skvrnitého, čolka velkého a horského, skokana štíhlého a raka říčního. Z ptáků zde pobývají například výr velký, kalous ušatý, vzácněji čáp černý, linduška lesní, skřivan lesní, vidět můžete také jestřába lesního. U Zlatého potoka loví a hnízdí konipas horský a skorec vodní. Za zmínku stojí také zimoviště letounů, kde se vyskytuje netopýr vodní, netopýr velký, netopýr černý a netopýr ušatý.
K zajímavým rostlinným druhům v rezervaci patří jednak horské druhy vyskytující se v hluboce zaříznutém údolí (např. růže převislá, kerblík lesklý, vranec jedlový) a jednak druhy rostoucí na suťových svazích (např. pitulník horský, kopytník evropský, samorostlík klasnatý, kakost smrdutý, puchýřník křehký). V ústí Lovětínské rokle se vyskytuje česnek medvědí a na obnažených skalkách sleziník severní, routučka a červený, rozchodník ostrý a osladič obecný. Na jižně orientovaných bezlesých svazích rostou také teplomilná společenstva s druhy jako například tolita lékařská, kostřava sivá, divizna knotovitá a mnohými dalšími.
Je zřejmé, že celá rezervace stojí za prohlídku. Také proto vedou oběma roklemi turistické trasy, které umožňují poznat aspoň část těchto přírodních krás.
Stráně a Lovětínská rokle


Pohled na Lichnici přes Lovětínskou rokli

Hedvikovská rokle

Kmen nad Hedvikovskou roklí


Javorka


Osada Javorka leží na plochém vrcholu hlavního hřebene mezi Běstvinou a Sečí. Písemně se poprvé připomíná roku 1400. Poblíž jsou patrné zbytky malého lomu na vápenec. V roce 1880 bylo na Javorce 7 domů, dnes je tu již jen hájovna. Okolní lesy jsou tvořeny nejen smrkovými monokulturami, ale i bučinami a řídce bukojedlinami. Javorkou prochází vlastivědná stezka "Krajem Železných hor", najdeme tu tudíž příslušný informační panel. Ještě než plochý vrchol, na němž Javorka leží začně na severozápadě strměji klesat, aby vytvořil přechod na navazující Kaňkovy hory, projdeme přes nevýrazný výškový bod 526 m n. m., stejné výšky dosahuje také Zbohovský kopec asi 1 km jihovýchodně od Javorky...Přírodní památka Na obůrce


Tuto přírodní památku najdeme nedaleko třemošnického zámku. Jedná se o prameniště, kde se vyskytuje reliktní plž praménka rakouská, která je vázána na čisté vody se stabilní teplotou a několik ohrožených druhů rostlin.
Podloží lokality tvoří svrchnokřídové sedimenty, které nasedají na tvrdý podklad ohebského krystalinika. Na piklinách se objevují pramenné vývěry. Území i jeho okolí patří mezi sesuvná místa na západním hřbetu Železných hor.Běstvina


Běstvina je nevelká obec pod strmým jihozápadním svahem Železných hor. Vznikla při Liběcké zemské kupecké stezce vedoucí z Čech na Moravu a první písemné zmínky o obci pocházejí již z roku 1137. Jednu z dominant obce tvoří původně gotický kostel sv. Jana Křtitele, který byl nově postaven v barokním stylu v 18. století podle plánů J. Santiniho. Najdeme zde také barokní faru a původně barokní čtyřkřídlý jednopatrový zámek ze 17. století. Ten byl v 18. století přestavěn empírově, přiléhá k němu zámecký park s památnými stromy z počátku 19. století. Před zámkem stojí památný platan s obvodem kmene 535 cm. Na návsi poblíž zámku si můžeme prohlédnout další dílo J. Santiniho - kapli sv. Jana Nepomuckého ve stylu barokní gotiky z počátku 18. století. V obci pobývali význační hudebníci Jan Kubelík, Fr. Ondříček, Ot. Ševčík, R. Friml a zpěvačka Ema Destinová.
V okolí najdeme několik rybníků a při cestě do Pařížova také chatový tábor. Ve svahu nad obcí byly roku 1994 uzavřeny fluoritové doly.Pařížov a Pařížovská přehrada


Na středním toku malebné říčky Doubravy najdeme obec Pařížov. Zde stojí za pozornost zejména původně románský kostel sv. Máří Magdalény z konce 12. století, který byl v 19. století přestavěn. Z původního kostela je však zcela zachována věž z lomového kamene a část lodi.
Jinak však název Pařížov znamená také přehradu...
Ta byla dokončena roku 1913 na středním toku Doubravy a sloužit měla zejména jako ochrana proti povodním. V současnosti však slouží také pro výrobu elektrické energie a voda, kterou zadržuje poskytuje útočiště rybářům. Jedná se bez nadsázky o jednu z nejhezčích přehrad u nás. Její hráz z rulového zdiva je 23 m vysoká a 142 m dlouhá. Objem nádrže je 1,7 miliónů kubíků a plocha v nadmořské výšce 320 m činí 20 hektarů. K výrobě elektřiny slouží 2 Bankiho turbíny, každá o výkonu 75 kW. Podél řeky vede turistická trasa, která umožňuje poznat krásy řeky a přilehlých skal a lesů.Ronov nad Doubravou


Ronov leží v chrudimském okrese v podhůří Železných hor. Je to malé městečko na konci středního toku řeky Doubravy. Bylo založeno roku 1307 Oldřichem z Lichtenburka.
Městečko je jakoby sevřeno z jedné strany prudce se zvedajícími svahy Železných hor, z druhé strany pozvolna se zvedající Kutnohorskou plošinou a na západ se otvírá do Čáslavské kotliny.
Dominantou krajiny, zvláště při pohledu ze západu, je hřeben Železných hor, který dosahuje nadmořské výšky téměř 600 m n. m. (Krkaňka 566 m n. m., Kaňkovy hory 551 m n.m.) přičemž Ronov leží ve výšce 258 m n. m.
K Ronovu v současnosti patří také Mladotice s bývalým válcovým mlýnem na Doubravě a Moravany s dnes již zpustlým zámečkem a hospodářským dvorem.

Ronov je zajímavý nejen pěknou krajinou, ale i velkým množstvím známých osobností (vzhledem ke své velikosti), které tu pobývaly nebo se tu narodily. Narodil se tu malíř Antonín Chittussi (1847-1891), novinář a redaktor Ferdinand Schulz (1835-1935), prozaik, básník, dramatik, novinář a publicista Karel Horký (1879-1965), profesor a rektor Univerzity Komenského v Bratislavě Dr. Dobroslav Orel (1870-1942), RNDr. Antonín Culek (1904-1955), sochař Robert Hájek (1880-1955), výtvarník Bořivoj František Hnátek (1880-1957), spisovatel Karel Hroch (1906-1982). V Ronově pobývali například skladatel Gustav Mahler, malíř Jindřich Prucha, básník Vladimír Holan a další. V nedalekém Bousově se narodil známý zpěvák Jiří Schelinger.

Ve městě můžete najít kostel sv. Vavřince z 19. století, který stojí na místě původního kostela ze 14. století, radnici v pseudogotickém stylu, park s kašnou a pomníkem padlých v 1. světové válce, rodné domy výše zmíněných rodáků, barokní stavení čp. 35 s unikátním štítem a také zámek, jehož dnešní podoba vychází z přestavby v 19. století. V Čáslavské ulici se ve vile navržené sochařem Františkem Bílkem nachází galerie Antonína Chittussiho. Vedle školy stojí v rohu náměstí nově opravená (roku 2001) římskokatolická fara. Dále si můžete prohlédnout několik soch v Zámecké ulici, korečnický mlýn s náhonem, široký jez na Doubravě a pěknou procházkou potěší přilehlá bažantnice.
Ve městě se natáčel film "Městečko na dlani".

Asi 1 km od Ronova, v prostoru zaniklé osady Protivany, stojí na skalnatém návrší nad pravým břehem řeky Doubravy kostel sv. Kříže. Jedná se o původně románský kostel z 12. století s gotickým presbytářem a renesanční věží. V 19. století byl upraven také barokně. Díky vzácným nástěnným malbám ze 13. století uvnitř kostela a díky řádkovému opukovému zdivu, zachovanému z původní románské stavby, patří dnes kostel sv. Kříže do národního kulturního dědictví.
Od kostela je také pěkný pohled na hřeben Železných hor v délce přes 50 km.

Mezi Ronovem nad Doubravou a Pařížovem se při řece Doubravě nachází přírodní park Doubrava - malebné údolí řeky s kamenitým řečištěm, lemované nejen lesy, ale i poli, loukami a různými skalními výchozy, jehož součástí je také Chittussiho Údolí mezi Ronovem a Mladoticemi.Krkaňka  (566 m n. m.)


Jak se hlavní hřeben Železných hor od Týnce nad Labem postupně zvyšuje, dojde až k nejvyššímu bodu své západní části. Tím bodem je zalesněný vrch Krkaňka dosahující 566 m n. m. Zvýrazněn je telekomunikačním stožárem a vede k němu pěkná cesta vhodná pro pěší i cyklisty. Na vršku je nově zbudováno posezení se stříškou, kde lze posvačit a odpočinout si. Abyste nezabloudili, instaloval sem KČT nový turistický směrník. V okolí vystupují na jihozápadním svahu na mnoha místech větší i menší skalky.
Jenom kousek to sem mají z obce Zbyslavec, v jejíž blízkosti upoutá každého relativně velký rekreační objekt užívaný zejména pro ozdravné pobyty pořádané ČČK. Ve zděné budově jsou 4 - 6 lůžkové pokoje, jídelna, soc. zařízení a víceúčelová společenská místnost. Před hlavním vchodem mohou rekreanti využít malý bazén s filtrací. Objekt sousedí se srubovým táborem vybaveným 4 - 6 lůžkovými chatkami, fotbalovým a volejbalovým hřištěm a ohništěm.
Pod Zbyslavcem pramení potok Kurvice, který svým tokem vytváří hluboké a strmé údolí táhnoucí se asi 2 km hlavním hřebenem. Teprve u Licoměřic se potok stáčí doleva a pokračuje přes Ronov nad Doubravou do Doubravy. V okolí Zbyslavce byla dříve dobývána železná ruda pro Hedvičinu huť u Třemošnice.
Okolí Krkaňky nabízí široké rozhledy - na severu a severovýchodě jsou při dobré viditelnosti vidět Krkonoše a Orlické hory. Výsek lesa, který asi 1 km východně od Zbyslavce umožnil postavení rampy pro rogalisty, poskytuje výborný pohled také na jižní a západní stranu. Na obzoru výrazněji vystupují kopce u Kutné Hory a Melechov (715 m n. m.) u Světlé nad Sázavou.


Související fotografie


Žlebská Lhotka a hřeben Krkaňky

Žlebská Lhotka a hřeben Krkaňky

Na západním svahu Krkaňky

Na západním svahu Krkaňky

Hřebenová cesta na Krkaňce

Zimní podvečer na Krkaňce


Žlebské Chvalovice


Než začne hřeben Železných hor stoupat prudce nahoru, najdeme podél něho ještě několik malých obcí přimknutých k lesu. Jednou z nich jsou Žlebské Chvalovice, kde se na jihozápadních svazích na pastvinách pasou koně, ovce, kozy a krávy. První písemné zmínky o Chvalovicích pocházejí z roku 1391 jako o majetku Jana z Chvalovic. Přívlastek "Žlebské" se začal používat až v 19. století a souvisel spříslušenstvím ke žlebskému panství. V osadě pravděpodobně stávala tvrz, O jejíž existenci svědčí zbytky tvrziště v podobě několika terénních vln. Přímo nad obcí, ale o přibližně 200 výškových metrů výše stojí na vrchu Krkaňka telekomunikační stožár. Chvalovice sousedí z jedné strany se Žlebskou Lhotkou a z druhé strany se Lhůtami. Ve všech třech obcích můžeme najít malé rybníčky napájené strouhami z hřebenového svahu.

Pod Velkou skalou


Tato zajímavá paleontologická a geologická lokalita se nachází nedaleko Ronova nad Doubravou, v údolí řeky Doubravy. Jedná se o skalní výchozy se zbytky ostrovních útesů s důkazy příboje křídového moře. Také tento romantický úsek při řece inspiroval malíře Antonína Chittussiho. Kousek cesty odtud proti proudu Doubravy ční nad řeku Čertova skála a kousek cesty po proudu skála Macháňova, největší z nich je však Velká skála.Mladotice a Kněžice


Ještě než dojdeme z Ronova do Mladotic narazíme na přírodní památku Farářek, která zahrnuje rákosiny na místě bývalého rybníka s vývěry vody a hnízdišti ptáků.

Odtud je to již jen kousek do Mladotic - malé vesničky v členitém terénu u řeky Doubravy. První písemná zmínka o obci pochízí z roku 1339. V obci dnes najdeme bývalý válcový mlýn, malou zvoničku a zajímavé kamenné nábřeží Doubravy. Mladotice jsou vhodným východištěm do přírodního parku Doubrava.

Kněžice - to je malá obec s pěkným výhledem na Železné hory. Z Kněžic vede cesta k blízkému kostelu sv. Martina. Ten je pozůstatkem zaniklé osady Stusyně. Stojí na výrazném skalním ostrohu nad levým břehem řeky Doubravy a je vzdálen jen asi 300 m od kostela sv. Kříže. První zmínka o něm pochází z roku 1352. Jedná se o jednoduchou stavbu s věží přestavěnou spolu s lodí v době renesanční. Věž je vystavena z lomového kamene, v horní části z cihel. V místech, kde končí lomové zdivo, bývaly ze tří stran dvojice sdružených románských oken, která byla při přestavbě věže zazděna. Pravoúhlý gotický portálek uprostřed jižního boku lodi s profilovaným vnějším nárožím se kdysi užíval jako hlavní vchod. Dnes se do kostela vchází novým, zcela prostým vchodem, zřízeným v 19. století v přízemí věže.Skála  (490 m n. m.)


Nad obcí Licoměřice se v rámci železnohorského hřebenu zvedá vrch Skála. Jeho název odpovídá vzhledu vršku, kde vyčnívají skalky a balvany. Na zalesněném kopci stojí znovuzprovozněný (2004) stožár s vysílači. Okolí je díky protékajícím bystřinám velmi členité, několik desítek metrů od Skály si můžete prohlédnout zbytky partyzánské zemljanky a pamětní desku připomínající působení partyzánské skupiny Mistr Jan Hus v této oblasti.Lipovec a Licoměřice


Dvě vesničky s podobným osudem. V roce 1944 zde byla jedna ze základen partyzánské skupiny Mistr Jan Hus. Pod lesem nad obcí stojí památník zemřelých obyvatel obou obcí, kteří byli 19. 12. 1944 odvlečeni do koncentračního tábora. Podrobnosti týkající se odboje v Licoměřicích nadjete zde. V Licoměřicích, které jsou písemně zmiňovány již roku 1257, najdete gotický kostel sv. Kateřiny ze 14. století, upraven pozdně goticky. Na hřbitově stojí zvonice se zděným přízemím asi ze 16. století a romanticky upraveným dřevěným patrem. Na rohu návsi v Lipovci roste památný strom (hlošina úzkolistá), který vyniká zejména svojí velikostí a dobrým stavem. Strom je 60 let starý, obvod kmene dosahuje bezmála 3 metrů a jeho výška stromu je 16 m.
V letech 1968-82 se těsně nad obcí těžil uran (vytěženo 480 tun). Dodnes je místo těžby poddolováno, jeden z vrtů, který dosahuje hloubky přes 200 metrů, je zabetonován a označen tabulí s technickými údaji. Pod obcí vznikla v 90. letech 20. století čistička vod odtékajících z prostorů dolů.Žleby


Na konci středního toku řeky Doubravy je rozložená malebná obec Žleby. Jak název napovídá, jedná se o místo s velmi členitým terénem, což jen umocňuje celkový příjemný dojem, kterým na člověka Žleby působí.
Žleby prosluly zejména svým zámkem. Byl to původně hrad založený roku 1289. Roku 1427 byl pobořen husity a nově postaven před rokem 1450. Koncem 19. století novogoticky přestavěn. Z původní gotické stavby zbyl jen půdorys a část hradební zdi. Před vstupem do zámku návštěvníka uvítá reliéf zubra nad hlavním portálem od J. Maxe. Zámek je přístupný veřejnosti a návštěvníci mohou zhlédnout zámecké interiéry s bohatými sbírkami zejména zbraní, keramiky a historického nábytku - vnitřní vybavení odpovídá představě zámeckého sídla 19. století. Při zakoupení vstupenky 2. okruhu je přístupná také zámecká věž nabízející pěkný rozhled po okolí.Součástí zámeckého komplexu je také zámecký park založený po roce 1849 a obora. Novogotický zámecký kostel postavený v letech 1853-1858 Fr. Schmoranzem ukrývá mimořádně bohaté vnitřní zařízení.
V městečku dále stojí za pozornost několik empírových domů, novogotická radnice z roku 1881, kamenný most z roku 1885. Před zámkem stojí fontána se sochou prvního Auersperga přemáhajícího zubra.
Původně renesanční kostel Narození P. Marie z 16. století byl upraven ve století 18. a uvnitř najdeme fresky a štukovou výzdobu. Roku 1822 byla přistavěna hrobní empírová kaple, ve které je velmi hodnotný náhrobek Adama a Vilemíny Auerspergových. Na náměstí upoutá oko poutníka mariánský sloup z 18. století. Žleby jsou rodiště petrologa a mineraloga prof. Josefa Kratochvíla (1878-1958), petrologa prof. Jiřího Konty (*1922) a známé atletky Ludmily Formanové (*1974). - Chvaletice a okolí  - Semtěš, Podhořany a okolí  - Heřmanův Městec a okolí  - 
 - Prachovice a okolí  - Třemošnice a okolí  - Seč a okolí  - Nasavrky a okolí  - 
 - Slatiňany a okolí  - Horní Bradlo a okolí  - Trhovokamenicko, Hlinsko a okolí  - Skuteč a okolí  - 
 - Libice a Ždírec nad Doubravou a okolí - Tyto stránky Železných hor jsou umístěny na adrese: http://zelezne-hory.aspone.cz
Copyright (c) 2000 - 2011  Petr Hlavatý