Zajímavá místa a zajímavosti Železných hor


Historie polomů, povodní a jiných živelních pohrom
v jižní části Železných hor
Zpracováno na základě materiálů Jiřího Hrušky a Karla Chvojky

Do konce 16. století se zřídka setkáváme s lokálními údaji o polomech a pohromách a lze vycházet jen z pramenů těžko dostupných nebo jen obecně z českých kronik.
17. století
Sedmnácté století patří ve Střední Evropě k obecně chladnějšímu klimatickému období. Cereghetti uvádí pro Chrudimsko několik skutečných pohrom:

Rok
Značka
Popis události
1628 Kolem 3. srpna prošla Chrudimkou povodňová vlna, zesílená průtrží hrází rybníků u Nasavrk a Svídnice (údržba hrází během třicetileté války byla chabá).

1631 8. července - větrná kalamita v jihovýchodní části Železných hor a týden poté přívalový déšť s krupobitím řádil zejména u Slatiňan a Kočí.

1632 4. května prodloužil už tak dlouhou zimu mráz (po krupobití) a sněhová kalamita zničila ranou vegetaci včetně lesa.

1637 Byl velmi suchý rok s následnými požáry zejména v lesích.

18. století
V osmnáctém století se chladnější perioda prohlubuje a kroniky jsou bohatší.

Rok
Značka
Popis události
1708-9 Krutá zima se sněhovými kalamitami znamenala velký úhyn lesní zvěře i domácího dobytka. Na slatiňanském a pardubickém panství zmrzlo přes 800 jelenů.

1709-10 V menší míře se opakovala krutá zima.

1712 V dubnu přišly do Železných hor silné větry a nárazový vítr způsobil četné vývraty.

1713 Opět silný vítr a polomy.

1714 Koncem července zaznamenána velká povodeň ve středních Čechách včetně povodí Doubravy. Polom a okolí postižen vývraty stromů od západních a severozápadních větrů.

1715 12. - 13. února řádila vichřice v celých Čechách.

1723 Začátkem listopadu strhla voda z přívalových dešťů několik mostů a lávek na Chrudimce.

1734 Po suchém jaru přišli 20. a 21. června průtrže mračen a následovala povodeň.

1740 Prosincový bouřlivý vítr (20. 12.) záp. až sz. směru předznamenal tuhou zimu.

1746, 1749 Velmi suché roky - vysychaly prameny a studně, nízké stavy v tocích a neúroda (např. Trhovokamenicko).

1745 - 1760 V jižní části Železných hor eroze, odlesňování, místní divoká těžba, neúroda a bída na Trhovokamenicku.

1761 Povodně (tání sněhu a ledové zácpy) postihly 22. a 23. února Chrudim aj.

1766-7 Tuhá zima končila 12. února intenzivním táním, ledovými zácpami a záplavami v povodí Chrudimky. Mrazy se třikrát vracely - naposledy 3. května.

1768 5. března pocítili někteří lidé na okraji Železných hor pravděpodobné zemětřesení (zápisy faráře Gregoriadece ap.). Neúrodný rok, hladomor.

1771 24. března - nástup nové zimy - mrazy a sníh až do května.

1771-2 Velká neúroda, mor.

1776 Srážkový deficit, vysychání studní a pramenů.

1788-9 Velká zima - mrazy i sněhové přívaly.

1792 Na sv. Tomáše (6. března) povodeň na Chrudimce.

19. století
Devatenácté století je z hlediska přírodních kalamit průkaznější, protože většina majitelů panství vedla kvantitativní (i když relativní) záznamy měření. Uspokojivě byly vedeny zejména záznamy lesních správ (polomy, vývraty) a mlynářů (toky).

Rok
Značka
Popis události
1804 8. června - bouřka, vichr a vývraty, poté vodní příval.

1833 18. a 19. března bouřlivý vítr od severozápadu. Způsobil vývraty a polomy na ploše až 3000 ha (padlo asi 85000 plm). Také na Silvestra vichřice.

1836 26. května mrazy a sněhové vánice na Hlinecku.

1837-8 Silné mrazy, dlouhá zima - až do května.

1838 Po chladném létě 20. srpna povodeň, pak suchý podzim (66 dní bez srážek).

1842, 1843 Velmi suché roky, mírná zima, málo sněhu.

1845 Povodně - zejména v povodí Doubravy.

1847 Dlouhá mrazivá zima.

1849 Začátkem května neobvykle silné bouřky a místní povodně.

1858 Intenzivní letní dešťové srážky - povodně zejména v povodí Doubravy.

1864 Krutá zima.

1868 27. října - Silný vichr vyvolal místy požáry a vývraty.

1870 Místní polomy posilují dřívější impulsy k výstavbě pily ve Žďírci nad Doubravou.

1880 4. června a 13. srpna velké povodně mezi Hlinskem a Trhovou Kamenicí.

1883 20. června vrcholila velká povodeň na Doubravě a přítocích ze Železných hor. Od Bílku po Maleč protržené hráze rybníků, stržené mosty, utonulí. Průtok ve Žlebech: 190 m3/s (norm. asi 2 m3/s)

1886 21. a 22. června srážky 190 až 200 mm (za celý červen 576 mm). Průtok u Žlebského cukrovaru až 150 m3/s.

1890 Povodně na Doubravě i Chrudimce - škody mírné.

20. století
Dlouhodobější denní měření srážek a teplot na osmi až dvaceti stanicích v Železných horách a těsném okolí, důkladné záznamy lesníků a správců toků.

Rok
Značka
Popis události
1905 14. července. a 6. srpna. severozápadní vítr - polomy, vývraty (škody odhadnuty na 1600 plm).

1909 Sněhové závaly a následné škody rozmnožením mnišky.

1914-15 Zimní přívaly sněhu od západu.

1916 5. a 6. září silný západní vítr - polomy se škodami na 7000 plm.

1920-23 Mnišková kalamita s holožíry - odtěženo až 80000 plm dřevní kalamitní hmoty.

1925 4. srpna způsobila průtrž mračen povodeň v údolí Chrudimky (zvýšení hladiny až o 110 cm).

1928-9 Krutá zima s mrazy až -39oC - rozsáhlé vrškové polomy.

1930 26. až 28. října větrné polomy se sněhem - až 10% lesa silně poškozeno.

1931-3 Časté inverze s mrazovými kotlinami v údolí Doubravy.

1939 15. a 16. března sněhové přívaly - polomy na hřebenech i v údolích.

1944 22. července přívalový déšť - Liboměřice-Slavice 127 mm za den.

1947 Sucho a neúroda. Vyschla většina potoků.

1957 Sněhová kalamita - poškozeny mladé porosty, vývraty a zlomy.

1970-1 Sněhová pokrývka až 75 cm, rozsáhlé vrškové polomy ve starších porostech, vývraty a zlomy v porostech mladších.

1974 Únorové rozsáhlé námrazy s vrškovými zlomy ve Žďárských vrších zasáhly Železné hory jen okrajově v jihovýchodní části.

1980 24. až 26. dubna napadlo 40 cm mokrého sněhu, což způsobilo vrškové polomy.

1982 8. listopadu - Vichřice od JV (130 km/hod) vyvracela smrkové porosty.

1984 24. listopadu - Vichřice od JV (100 km/hod) vyvracela smrkové porosty.

1987 7. května průtrž mračen - protržené hráze 2 rybníků a erozní rýhy až 50 cm.

1989 18. dubna napadlo 40 cm mokrého sněhu - totéž se opakovalo ještě 29. dubna - vývraty v porostech listnáčů, které již byly olistěny (postižena střední část Železných hor - údolí Chrudimky).

1995 Silná námraza - škody vrškovými zlomy zejména listnáčů (topol, lípa, bříza).

Tyto stránky Železných hor jsou umístěny na adrese: http://zelezne-hory.aspone.cz
Copyright (c) 2000 - 2011  Petr Hlavatý