Aktuality, zajímavosti


Nová přírodní rezervace v CHKO Železné hory


29.5.2007
Úterý 5. 6. 2007 je Světovým dnem životního prostředí. Právě při této příležitosti nabývá účinnosti nařízení o zřízení Přírodní rezervace Svatomariánské údolí. PR o rozloze 13,5 ha se nachází západně od obce Libice nad Doubravou. Důvodem pro ochranu území je zachovalé, přirozeně se utvářející koryto řeky Doubravy a výskyt dobře zachovalých lužních jasanových olšin v navazující nivě. V olšinách zde lze v jarních měsících obdivovat bohaté porosty bledule jarní, svou opojnou vůní překvapí návštěvníky území měsíčnice vytrvalá, meandrující koryto řeky Doubravy, kde se střídají hluboké tůně s peřejnatými úseky, je domovem drobné a vzácné ryby vranky obecné V kolmých březích zde pravidelně hnízdí i klenot ptačí říše ledňáček říční.
Zároveň se zřízením rezervace byl vypracován i Plán péče pro toto území na příštích 10 let. V případě koryta vodního toku znamená péče spíše nezasahování do přirozených korytotvorných procesů, odstraňovány budou pouze padlé kmeny, které mohou být potenciálně nebezpečné v případě povodňových průtoků. U lesních pozemků je cílem péče zachování jasanových olšin a zlepšení druhové skladby lesa.
Zřízení rezervace neznamená zákaz vstupu do tohoto území, zakázáno je zde však např. hospodařit způsobem vyžadujícím intenzívní technologie, povolovat nové stavby, sbírat přírodniny nebo záměrně rozšiřovat geograficky nepůvodní druhy rostlin a živočichů. Jen s předchozím souhlasem Správy CHKO zde bude možné hnojit pozemky, provádět zásahy do koryta vodního toku nebo měnit průtokové poměry v řece Doubravě.
Podobných území, kde ničím nespoutaný tok řeky živě komunikuje se svým okolím, není v dnešní kulturní krajině mnoho, jsou významná pro svůj jak vědecký tak vodohospodářský i přírodní potenciál a proto je důležité je chránit před pro ně škodlivými vlivy.

Zdroj: Správa CHKO Železné hory